Rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Ile można zarobić? Po przyjęciu do służby oferujemy...

i

Autor: Podlaska KAS Rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Ile można zarobić? "Po przyjęciu do służby oferujemy...

Jest praca

Rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Ile można zarobić? "Po przyjęciu do służby oferujemy..."

2022-08-17 9:57

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Na kandydatów czeka 11 etatów. Rekrutacja trwa do 2 września. Do tego czasu chętni do służby mogą składać niezbędne dokumenty.

Poszukiwani są kandydaci na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do komórek Delegatury w Białymstoku Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (Oddział Celny w Bobrownikach, Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy, Oddział Celny w Połowcach). Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

  • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych,
  • test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby,
  • test sprawności fizycznej,
  • test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Na czym polega Służba Celno-Skarbowa?

Jak czytamy na oficjalnej stronie Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku, "funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów, ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują także ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw."

Największy w historii przemyt papierosów przechwycony przez KAS i SG

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w Służbie Celno-Skarbowej?

- Po przyjęciu do służby oferujemy uposażenie zasadnicze od ok. 3 779,50 zł brutto, dodatki przewidziane przepisami po spełnieniu warunków np. dodatek za wysługę lat, dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy oraz nagrody, świadczenia socjalne i dofinansownania - informuje KAS.

Sonda
Czy kupujesz nielegalne papierosy pochodzące z przemytu?