Kwalifikacja wojskowa 2019 w Białymstoku

i

Autor: Pixabay Kwalifikacja wojskowa 2019 w Białymstoku

Białystok. Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku [ZASADY]

2019-02-04 11:06

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa, nie oznacza jednak powołania do służby. Jeśli jednak osoby wyznaczone nie stawią się na badania, grozić im może przymusowe doprowadzenie, a nawet kara grzywny.

4 lutego 2019 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Obejmuje ona ok. 8 tysięcy młodych ludzi z rocznika 2000 r. i starszych z województwa podlaskiego. Kwalifikacja potrwa do 26 kwietnia. Na terenie województwa podlaskiego wojewoda podlaski powołał 17 powiatowych komisji lekarskich oraz wojewódzką komisję lekarską.

Kwalifikacja wojskowa 2019 jest po to, aby określić, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.

Czytaj także: 1 Podlaska Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwsza przysięga terytorialsów w 2019 roku [ZDJĘCIA]

W Białymstoku kwalifikacje wojskową przeprowadza komisja lekarska zlokalizowana przy ul. Mazowieckiej 39 D w klubie osiedlowym "Millenium".

Wojskowi komendanci uzupełnień lub ich przedstawiciele będą zakładać, w miejscu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, ewidencję wojskową i wydawać książeczki wojskowe. Ochotnicy mogą się zgłaszać do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, służby przygotowawczej i po jej odbyciu zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe terminy i miejsca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na terenie województwa podlaskiego i powiatów, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Niezależnie od tego, osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, określające dokładny termin i miejsce stawiennictwa oraz dokumenty, jakie należy przedstawić organom przeprowadzającym kwalifikację.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 

Czytaj także: Pościg za przemytnikami. Staranowali kolczatkę. Funkcjonariusz Straży Granicznej został ciężko ranny

Ponadto do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków; 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi. 

Czytaj także: Święta Woda. Tragiczny wypadek na DK 19. Zderzenie busa, TIR-a i audi. Kierowca busa nie żyje. Droga zablokowana [ZDJĘCIA]

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję.